วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาตร์

วิทยาศาสตร์
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


1. ดิน หิน และแร่

 ดิน

        ดิน(soil) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกเกิดจากการแปลงสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมตัวกันเป็นชั้นบางๆเมื่อมีน้ำและอากาศที่เหมาะสมก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้
ส่วนประกอบของดิน

ดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ คือ
qt.jpg
1. ส่วนที่เป็นอนินทรีย์สาร ได้แก่ แร่ หิน ทราย เป็นต้น
2. ส่วนที่เป็นน้ำ คือ ความชื้นในดิน
3. ส่วนที่เป็นอากาศ คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีอากาศแทรกอยู่
4. ส่วนที่เป็นอินทรีย์สาร ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ที่สลายตัว มากน้อยแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไส้เดือนและแมลงในดิน เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)


รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
           สาขาวิชา / คณะ          สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์